Höga krav är vår vardag

Kvalitet

Kvalitet är ett komplext område där det är viktigt att hålla sig a` jour, vi följer därför utvecklingen av aktuella standarder, branschpraxis och hanterar dagligen specifika kundkrav.

Eftersom en stor del av vår produktion är relaterad till läkemedelsindustrin har vi en god förståelse för kraven i  ASME:s Bioprocessing equipment direktiv, ASME-BPE. Andra standarder som berör vår verksamhet hanterar tex. ytbehandling, tryckkärl samt olika krav inom el- och automation.

Koncernövergripande kvalitetspolicy
Nordholmskoncernen ska vara den ledande kontraktstillverkaren i Sverige inom mekaniskt bearbetade- och svetsade industrikomponenter samt kompletta processmoduler. Vår styrka är inom branscher med höga krav som läkemedel-, livsmedel- och annan industri med liknande kravställning.

Med hållbar effektivitet genom perspektiven; kund, kvalitet, effektivitet, medarbetare och ekonomi åtar vi oss att ständigt utveckla våra  produktionsmetoder och våra verksamheter i enlighet med tillämpliga krav.

Vi strävar efter att alltid leverera rätt kvalitet i rätt tid.

ISO 9001 & ISO 3834-2 (certificate ISO 3834-2)
Att ISO 9001 är ett verksamhetsövergripande kvalitetsledningssystem känner de flesta till men som svetsande företag är det  ISO 3834 som hanterar den svetsrelaterade kvaliteten, -2 innebär att vi är certifierade mot de högsta kraven och det blev vi redan 2007. Certifieringen enligt ISO 3834-2 innebär att vi har teknisk  dokumenterad kompetens men även att vi tillser att vi har korrekt utrustning för att möjliggöra arbetet och lägga grunden för rätt kvalitet.

Gällande ISO 9001 har vi gjort ett omtag och nu är vi i slutfasen av framtagande av ett koncernövergripande ledningssystem, nu återstår implementering samt att vi startar upp certifieringsprocessen och senast i augusti 2024 ska vi vara certifierade.

Kunskap om kundernas processer är en förutsättning för att vara leverantör till de mest krävande industrierna. Vi samarbetar gärna med våra kunder i ett tidigt skede för komma med input ur en tillverkares perspektiv. Vi har flera exempel på hur vi tillsammans med kund har tagit fram nya lösningar för att effektivisera produktionsprocesserna och samtidigt säkerställa en god kvalitet.

 

Spårbarhet & identitet
Att uppfylla kraven på spårbarhet och identitet är en förutsättning för att kunna leverera till läkemedels- och livsmedelsindustrin och den processen startar redan vid orderläggning, fel krav i våra inköp riskerar att äventyra ett helt projekt. 

När en leverans anländer kontrolleras material och dokumentation innan det godkänns och artiklarna hanteras med spårbarhet i vårt affärssystem. Alla materialuttag  dokumenteras och när material delas överförs chargenummer till den kapade biten.

De redovisande dokument, som genereras i våra olika produktionssteg, sammanställs enligt kundkrav och levereras tillsammans med produkt till kund. 

Kontroller
I de olika produktionsstegen utförs flera olika kontroller som:

  • Ra-mätning
  • Visuell kontroll
  • Geometrimätning
  • Fiberoptisk kontroll
  • Trycksättning med gas
  • Läcksökning
  • Penetranttest

Vid krav på  3:e partskontroller samarbetar vi med ackrediterade kontrollföretag.

Trycksättning med gas (ackrediteringsbevis ISO/IEC 17020 (C))
Nordholms är ackrediterat av Swedac för trycksättning med gas enligt ISO/IEC 17020. Som kontrollorgan enligt typ C kan vi utföra kontroller både på egna installationer ellerpå  installation gjord av en annan tillverkare/installatör.

Maskiner och utrustningar
Att uppnå en god kvalitet och effektivitet kräver en kombination av kunskap, erfarenhet och bra verktyg, vi har därför de senaste åren gjort en stor satsning på maskiner och utrustningar i de båda systerföretagen OMEK och Nordholms.